Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su pogođene korona virusom isplaćivati će se:

 • 3 250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • 1 625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • Oni poslodavci koji nisu radili prema odluci Stožera civilne zaštite moći će ostvariti razmjerni dio svote od 3 250,00 kn za puno radno vrijeme ili 1 625,00 kn za nepuno radno vrijeme po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite, od 19. ožujka 2020. To znači da je za poslodavce u mjesecu ožujku bilo 13 neradnih dana pa ako 3 250,00 kn podijelimo s 31 i pomnožimo sa 13, dobit ćemo 1 362,90 kn. ( 3 250,00:31 ) x 13 = 1 362,90
 • Svi ostali poslodavci će moći ostvarivati ovu potporu za cijeli treći mjesec, najduže do tri mjeseca. Dakle, ona je predviđena da se isplaćuje za ožujak, travanj i svibanj.

Koji poslodavci mogu zatražiti potporu u djelatnostima pogođenim koronavirusom?

Prije svega treba reći da to mogu svi, neovisno o pravnom obliku. Potporu mogu zatražiti i obrtnici, sami za sebe, ali i za svoje radnike. Obrtnici mogu zatražiti potporu i neovisno o tome jesu li obveznici paušalnog poreza ili su obveznici vođenja poslovnih knjiga.

HZZ  je podijelio poslodavce u tri kategorije čime je definirao poslodavce iz prihvatljivog sektora koji mogu zatražiti potporu.

Prihvatljiv sektor i poslodavci

Poslodavci iz prihvatljivog sektora

 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Prijevoza i skladištenja
 • Zdravstveni turizam
 • Prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, drvo i namještaj

Poslodavci iz odluke stožera civilne zaštite

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost prema Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Nar. Nov., br. 32/20.)

 • Trgovine (veleprodaja i maloprodaja) osim onih utvrđenih Odlukom
 • Muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice, održavanje izložbi, revija i sajmova
 • Ugostitelji uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane
 • Uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
 • Sportske djelatnosti: sportska natjecanja i organizirani treninzi te obustava rada terena, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
 • Održavanje dječjih i drugih radionica, plesne škole
 • Autoškole i škole stranih jezika

Poslodavci s padom prihoda većim od 20%

I drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti na obavljanje njihove djelatnosti, odnosno poslodavci s padom prihoda većim od 20%.

Koji poslodavci ne mogu koristiti potporu u djelatnostima pogođenim koronavirusom?

 • Potpora se ne može dodijeliti poslodavcu ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore, ako je postotak pada zaposlenosti veći:
  • Od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • Od 20% mala poduzeća,
  • Od 15% srednja poduzeća,
  • i 10% velika poduzeća
 • U pad broja zaposlenih ne računa se istek:
  • Ugovora o radu na određeno vrijeme,
  • Odlazak radnika u mirovinu i
  • Otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Za koje radnike se može koristiti potpora?

 • Navedena mjera može se koristiti za radnike koji su zaposleni kod poslodavca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.
 • Navedena mjera ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. koji zapošljavaju više od 10 radnika.
 • Suprotno tome, uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Uvjeti pod kojima poslodavci mogu zatražiti potporu

 • Pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine / pad prometa
 • Poslodavci trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.
 • Razlozi mogu biti:
  • Pad prometa
  • Otkazivanje rezervacija, evenata, kongresa, seminara i sl.
  • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
  • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, razlozi se ne kumuliraju te je potrebno zadovoljiti samo jedan
 • Poslodavac treba navesti aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.

Koje su obveze HZZ-a

 • HZZ treba zaprimiti i obraditi Zahtjev za dodjelu potpore u roku od 10 dana kada ga je zaprimio.
 • Nakon obrade Zahtjeva HZZ treba obavijestiti poslodavca o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Potpora se isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Aktivnosti HZZ-a

 • Provjeravati statuse radnika za koje se isplaćuje potpora te provjeriti solventnost poslodavca.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

Prigovor na negativnu ocjenu HZZ-a

 • Negativna ocjena Zahtjeva – poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti.
 • Prigovor se upućuje na:
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb
 • Središnji ured je u obvezi u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

Što poslodavac ne smije za vrijeme dok prima potporu?

 • Zabranjeno je otkazivati ugovore o radu.
 • Opravdani prekid radnog odnosa: istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika.
 • Ako tijekom razdoblja dok se koristi potpora poslodavac otkaže ugovor o radu, o tome treba odmah ili najkasnije u roku od osam dana obavijestiti HZZ (datum prekida te razlog radi kojeg je ugovor raskinut)
 • Kada je poslodavac prekinuo radni odnos sa radnikom radi opravdanih razloga, ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu u kojem je došlo do prekida.
 • Zabranjeno je uvoziti stranu radnu snagu i zapošljavati nove radnike za vrijeme korištenja ove potpore.

Obveze poslodavca prema HZZ za vrijeme ostvarivanja potpore

 • Poslodavac svaki mjesec treba HZZ-u dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.
 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je vidljivo da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Predaja zahtjeva za dodjelu potpore

 • Predaja zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta moguća je od 23. ožujka 2020.
 • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupan je internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/ ili na stranici mjere.hr
 • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore
 • Tablica popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima
 • Zahtjev se predaje online, elektroničkom poštom ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavca https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php

Dodatna dokumentacija za poslodavce sa odlukom

 • Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:
  • Preslika Odluke, ako je riječ o Odluci stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini

Dodatna dokumentacija za poslodavce sa poteškoćama u poslovanju – Pad prihoda više od 20%

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.
 • Pad prometa poslodavci obrazlažu padom prihoda te u tu svrhu trebaju dostaviti usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcije prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Navedeno poslodavci dostavljaju u obliku tablice.
 • Jednako tako u Zahtjevu poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta (potpisao anekse ugovora o radu te smanjio plaće, promijenio radno vrijeme radnika s punog na nepuno i sl.)
 • Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 202./2019. i sl.

Obveze poslodavca vezane za obračun plaće

 • Plaća se utvrđuje prema nekom od izvora radničkih prava
 • Obračunati plaću u skladu sa izvorom radničkih prava
 • Obračunati javna davanja (doprinose, porez i prirez)
 • Predati JOPPD obrazac
 • Čl. 107. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16 do 32/20.) utvrđeno je ako posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima se može odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata – neće se obračunavati zatezna kamata.
 • Radniku izdati isplatnu listu obrazac IP1 u slučaju isplate plaće ili obrazac IP1 i NP1 u slučaju neisplate plaće.

Je li ova objava korisna?