Potvrda A1 potrebna je u slučaju kad poslodavac šalje radnika iz jedne u drugu državu da tamo za njega obavlja poslove u određenom vremenskom razdoblju. Potvrda A1 je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu izaslanu na rad u drugu državu, odnosno dokaz da se doprinosi za tu osobu plaćaju u državi članici iz koje je radnik izaslan i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. Dakle, radnik ostaje i nadalje obuhvaćen sustavom socijalnog osiguranja države iz koje je izaslan, te i obveza plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje ostaje u toj državi.

Na osnovi potvrde A1 koja se izdaje u tu svrhu (u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – HZMO), radnik je izuzet od plaćanja doprinosa u drugoj državi u kojoj obavlja poslove privremeno, u točno određenom vremenskom razdoblju.

Vrste A1 potvrda

Postoje dvije vrste A1 potvrda:

  • A1 potvrda za rad u jednoj državi članici EU
  • A1 potvrda za rad u više članica EU

A1 potvrda za rad u jednoj članici EU i kod jednog poslodavca vrijedi najduže 3 godine. Zahtjev predaje poslodavac u RH u nadležnom zavodu za Mirovinsko osiguranje. Uvjet za izdavanje A1 potvrde je da poslodavac najmanje 25% poslovnih aktivnosti obavlja u RH te da u RH ima najmanje 25% radnika u koje se ne ubraja administrativno osoblje. Prilikom obračuna plaće, osnovicu doprinosa je potrebno obračunati na 20% uvećanu osnovicu. Izaslani radnik ne može od poslodavca u RH primati naknadu za odvojeni život, terenski dodatak niti naknade po putnim nalozima.

A1 potvrda za rad u više država članica EU vrijedi najduže godinu dana. Doprinosi se obračunavaju na osnovicu stvarno isplaćene plaće. Radnik ima pravo na putne troškove, naknadu za odvojeni život i putne naloge.

Izdavanje A1 potvrde za izaslane radnike

Potvrda A1 izdaje se za razdoblje od 12 mjeseci, ako je riječ o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme. U slučaju ugovora na određeno vrijeme izdaje se samo za razdoblje trajanja ugovora. Nakon 12 mjeseci potrebno je dostaviti novi zahtjev (dostavlja se unaprijed – jedan mjesec ranije), te HZMO nakon provedenog postupka izdaje novu potvrdu A1 za sljedećih 12 mjeseci. U slučaju prestanka radnog odnosa tijekom razdoblja u kojem je izdana A1 potvrda, poslodavac je dužan poslati u HZMO dopis kojim traži da se stornira ta A1 potvrda uz priloženi primjerak dokumenta iz kojeg je vidljiv prestanak ugovora o radu.

Što je potrebno za izdavanje A1 potvrde

  • obrascu zahtijeva za izdavanje potvrde A1 treba priložiti ugovor o radu za tog radnika i dokaz iz kojeg je vidljiv razlog zbog kojeg se radnik šalje u tu zemlju (ugovor ili sporazum firme i inozemne firme s kojom ste sklopili dogovor o poslu).
  • zahtjev s prilozima šalje se u Zagreb, na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Zagreb, A. Mihanovića 3. Rok obrade zahtjeva je tri radna dana, a potvrda se dostavlja na adresu sjedišta poslodavca.

Je li ova objava korisna?