Odgoda i oslobođenje od obveze poreza i doprinosa

Autor: |2020-06-10T10:04:02+00:0010 travnja, 2020|Kategorija: Klijenti|Oznake: |
 • Odgoda i oslobođenje od od poreza i doprinosa

Porezne olakšice za poduzetnike pogođene epidemijom koronavirusa do sada su uvedene u dva paketa mjera Vlade RH, a propisane su čl. 107.a Općeg poreznog zakona (dvije dopune toga Zakona, prva je objavljena u Nar. nov., br. 32/20.  i na snazi je od 20. ožujka 2020., a druga u Nar. nov., br. 43/20. i na snazi je od 9. travnja 2020.). Koji poduzetnici mogu koristiti te fiskalne pogodnosti, pod kojim uvjetima i za koje vrste javnih davanja, propisano je dvjema izmjenama  i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 35/20. i 43/20.).

Poduzetnicima se omogućava korištenje sljedećih fiskalnih pomoći:

 1. Oslobađanje od obveze doprinosa na novčane potpore za isplatu neto plaća primljene od Zavoda za zapošljavanje, a namijenjene očuvanju radnih mjesta
 2. Odgodu poreznih obveza na rok od tri mjeseca
 3. Potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze doprinosa i određenih vrsta izravnih poreza za poduzetnike koji su najsnažnije pogođeni krizom
 4. Djelomično oslobođenje poreza za obveznike koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, i
 5. Obročnu otplatu poreznih obveza  koje su bile odgođene, a za koje poduzetnik nije ostvario pravo na porezno oslobođenje.

1. Oslobođenje od obveze doprinosa na potpore koje isplaćuje Zavod za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje isplaćuje potpore za isplatu neto plaće u visini 3.250,00 po radniku za ožujak i po 4.000,00 kn za travanj i svibanj 2020. godine. Potpore su namijenjene očuvanju radnih mjesta, a mogu ih ostvariti poslodavci iz određenih gospodarskih grana, oni kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite zabranjen rad i svi drugi poslodavci iz gospodarskog sektora kojima je u mjesecu za koji se podnosi Zahtjev promet smanjen za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U istom iznosu potporu mogu za sebe osobno ostvariti obrtnici i osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ako su na dan 29. veljače 2020. po toj osnovi bili prijavljeni u matičnu evidenciju mirovinskih osiguranika.

Zavod za zapošljavanje poslodavcu isplaćuje novčane iznose koje je on dužan isplatiti radnicima kao dio ili ukupnu mjesečnu plaću. Poslodavac je dužan na dan isplate plaće Poreznoj upravi dostaviti obrazac JOPPD sa zaduženjem za doprinose i porez na dohodak (ako je plaća veća od osobnog odbitka), uz korištenje istih šifri kao kad plaću isplaćuje na svoj teret. Ako isplaćuje plaću veću od 3.250,00 kn neto odnosno veću od 4.000,00 kn neto, ukupnu svotu iskazuje u jednom retku na stranici B obrasca JOPPD.  Za radnike za koje prema posebnim propisima koristi oslobođenje od obveze doprinosa za zdravstveno osiguranje, u obrascu JOPPD ne iskazuje obvezu toga doprinosa (radnik koji se prvi put zapošljava, mladi radnik i radnik dijete poginulog branitelja) odnosno iskazuje ga u svoti umanjenoj za 25% (radnik s pravom na minimalnu plaću, ako poslodavac ima pravo umanjiti osnovicu za 25% minimalne plaće).

Porezna uprava i Zavod za zapošljavanje će razmijeniti podatke i po službenoj dužnosti poslodavca osloboditi doprinosa na radnikov neto primitak financiran iz potpore. Za mjesec ožujak oslobođenje iznosi 1.482,81 kn na bruto plaću od 4.062,51 kn (neto plaća u visini 3.250,00 kn), a za travanj i svibanj po 1.825,00 kn mjesečno na bruto plaću od 5.000,00 kn (neto plaća u visini 4.000,00 kn), uz uvjet da je poslodavac ukupnu svotu potpore isplatio radniku kao neto plaću. Za radnika za kojega poslodavac koristi oslobođenje od obveze doprinosa na plaću, oslobođenje za tri mjeseca posebnih okolnosti određuje se za doprinose za koje nije već oslobođen po posebnim propisima. Doprinosi za koje je poslodavac oslobođen, smatraju se plaćenima i radnik ima sva socijalna prava kao da su doprinosi plaćeni. Zavod za zapošljavanje će na temelju podataka iz obrasca JOPPD za

Svakog radnika kojemu je poslodavac iz primljene potpore isplatio plaću, uplatiti doprinos za drugi mirovinski stup. Zavod za zapošljavanje će Središnjem registru osiguranika uplatiti 203,12 kn mirovinskog doprinosa za ožujak i po 250,00 kn za travanj i svibanj 2020. godine, a Regos će ta sredstva na temelju podataka iz obrasca JOPPD rasporediti po osiguranicima.

Oslobađanje doprinosa odnosi se i na obrtnike koji prime novčanu potporu Zavoda za zapošljavanje. Obrtnici zadužuju doprinose u obrascu JOPPD na propisanu osnovicu (obveznici poreza na dohodak do 15., a obveznici poreza na dobit na dan isplate poduzetničke plaće, a najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu), a Porezna uprava će im nakon razmjene podataka sa Zavodom za zapošljavanje stornirati obvezu za ožujak za 1.482,81 kn i po 1.825,00 kn za travanj i svibanj 2020. godine. Obrtnicima paušalistima koji doprinose plaćaju po rješenju,  Porezna uprava će stornirati zaduženja za mjesece za koje su primili potporu, najviše do visine zaduženja za određeni mjesec. I obrtnicima koji su osiguranici drugog stupa, Zavod za zapošljavanje će preko Regosa uplatiti doprinos za drugi stup. Razliku do punog iznosa obveze doprinosa snosi obrtnik, a za taj dio može koristiti pravo na odgodu plaćanja i ovisno o padu prometa, ostvariti potpuno oslobođenje.

Za oslobođenje od obveze doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće koju poslodavcu doznači Zavod za zapošljavanje, poslodavac ne podnosi nikakav zahtjev Poreznoj upravi.

Primjer: Oslobođenje i odgoda doprinosa i poreza na dohodak za plaću za ožujak isplaćenu 7. travnja 2020. kod poslodavca kojemu je Porezna uprava odobrila odgodu poreza i doprinosa (osobni odbitak = 4.000,00 kn, prirez = 18%)

Opis Ukupna plaća Dio plaće koji financira HZZ Dio plaće na teret poslodavca
HZZ Oslobođenje
Bruto plaća 8.000,00 3.937,50
Mmio I. stup 1.200,00 609,38 590,62 odgoda do 7. srpnja, a uz pad prometa veći od 50% i oslobođenje
Mio II. stup 400,00 203,12 196,88 odgoda do 7. srpnja
Porez i prirez 679,68 679,68 odgoda do 7. srpnja, a uz pad prometa veći od 50% i oslobođenje
5.720,32 3.250,00 2.470,32
Doprinos na plaću 1.320,00 670,31 649,69 odgoda do 7. srpnja, a uz pad prometa veći od 50% i oslobođenje

2. Odgoda poreznih obveza

Odgodu poreznih obveza može ostvariti svaki porezni obveznik kojemu epidemija koronavirusa nepovoljno utječe na poslovanje, uz uvjet da:

 1. na dan podnošenja Zahtjeva nema nepodmirenih poreznih obveza (toleriraju se nepodmirene obveze do 200,00 kn) i
 2.  jedan od sljedećih uvjeta:
  • pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili
  • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primici u naredna tri mjeseca pasti najmanje za 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezni obveznik koji ispunjava propisane uvjete i želi odgoditi plaćanje doprinosa i poreza, dužan je to zatražiti od Porezne uprave, podnošenjem Zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Korisnici sustava e-Porezna dužni su Zahtjev podnijeti putem sustava e-Porezna, a ostali ga mogu podnijeti na drugi način (mailom, dostavom podneska). Zahtjev mora biti obrazložen. Nakon žurne obrade Zahtjeva, Porezna uprava obavještava poreznog obveznika o prihvaćanju ili odbijanju Zahtjeva, u pravilu elektroničkom porukom.

Prije podnošenja Zahtjeva, uputno je kontrolirati stanje na porezno-knjigovodstvenoj kartici u Poreznoj upravi, pa ako je na nekim pozicijama preplata, a na nekima dug, zatražiti preknjiženje. Za određene vrste javnih davanja, poduzetnik može sam provesti preknjiženja korištenjem Specifikacije nepovezanih uplata. Porezni obveznik koji ima dug veći od 200,00 kn, a ispunjava drugi uvjet i potrebna mu je odgoda fiskalnih obveza, morao bi platiti dospjeli dug ili za dospjeli dug s Poreznom upravom sklopiti upravni ugovor, a tek nakon toga podnijeti Zahtjev za odgodu plaćanja doprinosa i poreza. Posljednjim izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20) u posebnim okolnostima je omogućeno sklapanje upravnog ugovora pod značajno povoljnijim uvjetima. Upravni ugovor se može sklopiti i s poreznim obveznikom koji već ima ranije sklopljen upravni ugovor (uz uvjet da anuitete iz toga ugovora redovno podmiruje),  bez sredstava osiguranja naplate poreznog duga, uz kamatu za 3 postotna boda nižu od propisane stope zatezne kamate i rok otplate do 24 mjeseca. Dakle, porezni obveznik na dan podnošenja Zahtjeva za odgodu, na porezno-knjigovodstvenoj kartici ne smije imati dug veći od 200,00 kn.

Ako Porezna uprava odobri Zahtjev, odgađaju se porezne obveze dospjele od dana podnošenja Zahtjeva. Dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona. Prema tom se pravilu mogu odgoditi obveze koje su dospjele počevši od 20. ožujka do 20. lipnja 2010. godine. Obveze se odgađaju za tri mjeseca, računajući od dospijeća pojedinačne obveze. Na primjer, za doprinose i porez na dohodak prema plaći isplaćenoj 31. ožujka 2020., obveza se odgađa na 30. lipnja, za dohodak od kapitala na udio u dobiti isplaćen 7. travnja, obveza poreza se odgađa na 7. srpnja, za predujam poreza na dobit koji je dospio 31. ožujka obveza se prevalutira na 30 lipnja. U razdoblju odgode ne teku zatezne kamate i miruje zastara.

Odgoda poreznih obveza odnosi se na porez na dohodak i doprinose iz i na plaću radnika, doprinose za obvezno osiguranje samozaposlenih osoba, doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju, doprinose i porez na primitke od drugog dohotka, porez na dohodak od kapitala, predujmove poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, predujmove poreza na dobit i druge porezne obveze koje bi, da nije odgode, dospjele u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. Iznimka su carina i trošarine, za tu vrstu javnih davanja nije moguća odgoda. Posebna su pravila propisana za odgodu poreza na dodanu vrijednost. Odgađanje PDV-a omogućeno je samo poreznim obveznicima koji PDV obračunavaju prema obavljenim isporukama.

Predviđeno je da se za već odgođene porezne obveze može odobriti dodatni rok od još tri mjeseca i proširiti obuhvat odgađanja i na porezne obveze koje će dospijevati u ta dodatna tri mjeseca.

Za određene odgođene porezne obveze, porezni obveznik može ostvariti potpuno ili djelomično oslobođenje, a za sve odgođene porezne obveze moći će koristiti mjeru obročne otplate.

3. Potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze doprinosa i izravnih poreza

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila do 7,5 mil kn, a zbog utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, u cijelosti se oslobađaju doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju.

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila više od 7,5 mil kn, a zbog utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, oslobađaju se doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju razmjerno padu prihoda/primitaka.

Oslobođenje se ne odnosi na:

 • porez na dodanu vrijednost
 • carine i trošarine
 • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
 • naknade i davanja na igre na sreću
 • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, i
 • reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Oslobođenje se ostvaruje za fiskalne obveze poduzetnika, uključujući poreze i doprinose koje poslodavac odnosno isplatitelj drugog dohotka obračunava i plaća u ime i za račun stjecatelja dohotka. Pri tome porezno oslobođenje poduzetnika neće ni na koji način utjecati na porezna prava stjecatelja dohotka, stjecatelj će ostvarivati sva socijalna i porezna prava kao da su doprinosi i porez na dohodak plaćeni (npr. u godišnjem obračunu poreza na dohodak).

Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje će bez posebnog novog zahtjeva, ostvariti porezni obveznici kojima je odobrena odgoda poreznih obveza. Pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje utvrditi će se na temelju podataka kojima raspolaže Porezna uprava (podaci o fiskaliziranim računima, podnijeti PDV obrasci i dr.) i podataka koje će dostaviti porezni obveznik.

Poduzetnici koji nisu tražili odgodu poreznih obveza, a u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. ostvare poremećaj u poslovanju veći od 50%, mogu pravo na oslobođenje poreznih obveza ostvariti u posebnom postupku, uz uvjet da podnesu zahtjev do 20. lipnja 2020. godine. O njihovom će se zahtjevu odlučivati u posebnom postupku, po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe.

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Iznosi za koje je porezni obveznik oslobođen, smatraju se plaćenima. Ako je porezni obveznik platio javna davanja za koja ostvari pravo na oslobođenje, to će na porezno-knjigovodstvenoj kartici biti iskazano kao preplata.


Članak je preuzet s web stranice www.rif.hr, a cijeli članak možete pročitati na ovoj stranici: https://www.rif.hr/odgoda-i-oslobadanje-od-obveze-poreza-i-doprinosa-u-posebnim-okolnostima/

Je li ova objava korisna?

Autor

Knjigovođa u kojeg ćete lako steći povjerenje!

Ostavite komentar