Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20.) u jednom je dijelu stupio na snagu još 1. siječnja 2021. godine, a od 1. srpnja 2021. godine stupaju na snagu odredbe koje se odnose na promjenu sljedećih posebnih postupaka oporezivanja i to: Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije, Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi potrošnje, Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja, Posebni postupak oporezivanja za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

OBAVIJEST O IZMJENAMA NA PODRUČJU PDV-a U VEZI OPOREZIVANJA USLUGA OBAVLJENIH OSOBAMA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI I PRODAJE DOBARA NA DALJINU

Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te vas ovim putem želimo izvijestiti o izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Naime, do sada su porezni obveznici samo za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici imali
mogućnost primjenjivati posebni postupak oporezivanja i elektronički sustav MOSS (eng. Mini One Stop Shop).
Od 1. srpnja 2021. primjena MOSS-a proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te MOSS postaje OSS (eng. One Stop Shop). Svrha ovoga elektroničkog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su
isporuke oporezive.

S tim u vezi, Zakonom o PDV-u propisane su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:

 1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar
  Europske unije
 2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za
  isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te
  isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali
  bez sjedišta u državi članici potrošnje
 3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili
  trećih zemalja
 4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz
  Primjena navedenih postupaka predstavlja mogućnost, a ne obvezu poreznih obveznika.

1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije

Ovaj posebni postupak može primjenjivati porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije. Taj porezni obveznik može izabrati bilo koju državu članicu kao državu članicu prijave. Država članica potrošnje je država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga osobama koje nisu porezni obveznici u skladu s člancima 16. do 26. Zakona o PDV-u (usluge prijevoza, pristup kulturnim, sportskim, zabavnim, obrazovnim događanjima, usluge u vezi s nekretninama, iznajmljivanje prijevoznih sredstava itd.). Dakle, odredbe o mjestu oporezivanja usluga nisu izmijenjene.

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Makedoniji obavlja građevinske usluge osobama koje nisu porezni obveznici – građanima na njihovim nekretninama u Hrvatskoj i Sloveniji. Prema članku 19. Zakona o PDV-u, mjesto oporezivanja tih usluga je mjesto gdje se nekretnina nalazi, što znači da porezni obveznik mora obračunati i platiti hrvatski i slovenski PDV na obavljene usluge. Prema tome, porezni obveznik se može prijaviti za primjenu posebnog postupka u Hrvatskoj ili Sloveniji te putem OSS-a prijaviti i platiti obvezu PDV-a koju ima u dvije države na jednom mjestu.

Porezni obveznik koji za državu članicu prijave odabere Republiku Hrvatsku, mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika ili promjenu djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Obvezan je za svako kalendarsko tromjesečje do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku tromjesečja, elektroničkim putem podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja, te u prijavi, između ostalog, navesti za svaku državu članicu potrošnje ukupnu vrijednost obavljenih usluga te ukupan iznos PDV-a koji treba platiti. PDV mora platiti u kunama najkasnije do roka za podnošenje prijave.

Porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak nema pravo na odbitak pretporeza putem redovne prijave PDV-a za navedene usluge, međutim ima pravo na povrat PDV-a u skladu s postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području Europske unije.

2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje

Ovaj posebni postupak može primjenjivati porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije, ali nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području države članice potrošnje. Država članica prijave je država članica u kojoj porezni obveznik ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, a ako isto nema, država članica u kojoj ima stalnu poslovnu jedinicu. Ako porezni obveznik nema niti stalnu poslovnu jedinicu na području Europske unije, država članica prijave je država članica u kojoj započinje prijevoz dobara.

Država članica potrošnje je:

 • u slučaju obavljanja usluga, država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga u skladu s člancima 16. do 26. Zakona o PDV-u,
 • u slučaju prodaje dobara na daljinu unutar Europske unije, država članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu,
 • u slučaju da isporuke dobara obavlja elektroničko sučelje (u daljnjem tekstu: portal) koji omogućuje prodaju od strane poreznog obveznika iz treće zemlje, a radi se o isporuci unutar iste države članice, ta država.

Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije je isporuka dobara koja se prevoze iz jedne u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik.

Prodajom dobara na daljinu unutar Europske unije ne smatra se isporuka dobara pravnim i fizičkim osobama čije stjecanje je oporezivo PDV-om (porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, mali porezni obveznici koji su prešli prag stjecanja