Isplata prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na božićnicu, nagradu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca, npr. odluke. Navedenim izvorima prava može biti određeno pravo na isplatu i visina prigodne nagrade ili dara.
Ako se utvrdi da radnik ima pravo na prigodni dar i(ili) nagradu (božićnica, nagrada za radne rezultate, dar u naravi, dar djetetu…), porezni propisi određuju koliki se iznos takve nagrade i dara može isplatiti neoporezivo i koje isplate treba prikazati u Obrascu JOPPD.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se slijedeći iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima:

Neoporezivi primici po osnovi nesamostalnog rada

1. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
2. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna
3. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu do 2.500,00 kuna godišnje
4. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i dr.) do 2.500,00 kuna godišnje
5. Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kuna godišnje
6. Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
7. Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
8. Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
9. Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
10. Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
11. Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
12. Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna
13. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
14. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 600,00 kuna godišnje
15. Potpore za novorođenče do 10.000,00 kuna