HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA

Zagreb, Radnička cesta 37a

zastupana po predsjedniku Mirku Habijancu

(u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2

zastupan po predsjednici Jasenki Vukšić

(u daljnjem tekstu: Sindikat)

Na temelju članka 20. Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune koji je sklopljen 13. srpnja 2022. godine, ugovorne strane Sindikat graditeljstva Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, i HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva, Zagreb, Radnička cesta 37a, utvrdile su 13. srpnja 2022. godine pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo obuhvaća:

1. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRADITELJSTVO sklopljen 25. rujna 2015. godine (»Narodne novine« broj 115/15); dana 3. prosinca 2015. godine ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva (»Narodne novine« broj 134/15), koja je stupila na snagu 19. prosinca 2015. godine.

2. KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO – PRVE IZMJENE I DOPUNE (»Narodne novine« broj 26/18), sklopljen 20. veljače 2018. godine; dana 7. svibnja 2018. godine ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (»Narodne novine« broj 49/18) koja je stupila na snagu dana 15. svibnja 2018. godine.

3. KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO – DRUGE IZMJENE I DOPUNE, sklopljen 7. srpnja 2020. godine (»Narodne novine« broj 93/20); dana 14. listopada 2020. godine ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune (»Narodne novine« broj 115/20) koja je stupila na snagu dana 1. studenoga 2020. godine.

4. KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO – TREĆE IZMJENE I DOPUNE sklopljen 15. rujna 2020. godine (»Narodne novine« broj 104/20); dana 14. listopada 2020. godine ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune (»Narodne novine« broj 115/20) koja je stupila na snagu dana 1. studenoga 2020. godine.

5. KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO – ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE, sklopljen 13. srpnja 2022. godine.

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA GRADITELJSTVO

I. OPĆE ODREDBE

1. Teritorijalno važenje

Članak 1.

Ovaj Kolektivni ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor) se primjenjuje na teritoriju Republike Hrvatske.

Na inozemnim gradilištima primjenjuje se Dodatak Kolektivnog ugovora za upućivanje radnika na rad u inozemstvo kad to nije u suprotnosti s propisima zemlje rada.

2. Važenje Ugovora u djelatnostima

Članak 2.

Ugovor se primjenjuje na sve fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: poslodavac) koje obavljaju djelatnosti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, montažerskih radova, instalacijskih i završnih radova u građevinarstvu, projektiranja i srodnih tehničkih usluga i druge srodne djelatnosti koje su upisane u sudski registar i klasificirane sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili utvrđene posebnim zakonom.

Ugovor se primjenjuje na radnike svih struka kod tih pravnih osoba (poslodavaca) kada ih Ugovor obostrano obvezuje.

3. Osobe koje obvezuje Ugovor

Članak 3.

Ugovor obvezuje ugovorne strane te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja Ugovora bile ili su naknadno postale članovi stranaka Ugovora.

Pravna pravila sadržana u Ugovoru primjenjuju se neposredno i obvezno na sve osobe na koje se ovaj Ugovor primjenjuje.

Članak 4.

Ugovor se primjenjuje na sve radnike, neovisno o tome jesu li ugovorom o radu zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom.

Ugovor se primjenjuje i na strane državljane ili osobe bez državljanstva koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem ako Zakonom o radu i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba nije drugačije određeno.

Članak 5.

Ugovor se ne odnosi na radnike s posebnim ovlastima čija se prava i obveze uređuju posebnim ugovorom, osim u pogledu osnovne plaće određene za te osobe ovim Kolektivnim ugovorom.

Radnici s posebnim ovlastima iz stavka 1. ovog članka su radnici koji su kao rukovodeće osobe statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlašteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca.

Članak 6.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Ugovoru koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

1. Ugovor o radu

Članak 7.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu obvezno u pisanoj formi, potpisan od strane obje ugovorne strane prije početka rada, od kojega po jedan primjerak zadržava svaka ugovorna strana.

Ugovor o radu mora sadržavati sve uglavke propisane zakonom.

Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor o radu mora sadržavati:

– naznaku osnovne bruto plaće u novcu za grupu složenosti poslova odnosno tarifnu skupinu u koju su razvrstani poslovi koje će obavljati radnik.

2. Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu

Članak 8.

Poslodavac samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu i broj radnika i uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje pojedinih poslova ako to zakonom ili drugim propisom nije propisano.

Kad smatra da je za sklapanje ugovora o radu na pojedinim poslovima potrebno da radnik ispunjava posebne uvjete, te će uvjete poslodavac utvrditi Pravilnikom o radu i popisom poslova – radnih mjesta (katalog) u zavisnosti od vrste posla koje pojedini radnici trebaju obavljati za poslodavca.

III. ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA RADNIKA

1. Obveze poslodavca

Članak 9.

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Među najvažnijim obvezama poslodavca u provođenju zaštite na radu (u daljnjem tekstu: ZNR) su:

– osposobljavanje radnika za rad na siguran način na temelju procjene rizika tijekom radnog vremena i na trošak poslodavca

– obavješćivanje i savjetovanje s radnicima odnosno njihovim predstavnicima (sindikat, radničko vijeće, povjerenici radnika za ZNR) o pitanjima ZNR

– upućivanje radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada na zdravstvene preglede specijalisti medicine rada

– osiguranje posebne zaštite za posebno osjetljive skupine radnika

– osiguranje sredstava rada i osobne zaštitne opreme i za korištenje na propisan način

– planiranje, pripremanje i provođenje radnih postupaka i tehnologije da se ne ugrozi sigurnost radnika

– provođenje mjera prevencije stresa na radu ili u vezi s radom

– osiguranje sigurnosnog znakovlja, pisanih obavijesti i uputa na mjestu rada

– izrada plana i određivanje radnika za provođenje mjera zaštite od požara, evakuacije i spašavanja; organiziranje i osiguranje pružanja prve pomoći

– zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti

– osiguranje zdravstvene zaštite na radu primjereno rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je radnik izložen na radu

– obveze prema nadležnim državnim tijelima: o smrtnoj ili teškoj tjelesnoj ozljedi tijelo za inspekcijski nadzor se obavještava odmah nakon smrtne ili teške ozljede na radu

– obveza čuvanja dokumentacije, vođenja evidencija i obavijesti

– osigurava zaštitu života i zdravlja radnika u skladu s važećim propisima koji se odnose na zaštitu na radu.

U slučaju nezgode na radu, poslodavac je obvezan izdati dodatno uputstvo za siguran rad svim gradilištima, proizvodnim i drugim pogonima, inženjerima gradilišta i ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, kojim će propisati mjere za sprječavanje nastanka budućih nezgoda na radu.

Ako poslodavac ispuni obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, ugovorne strane su suglasne da u tom slučaju odgovorna osoba u pravnoj osobi i pravna osoba ne čine profesionalni ili drugi propust, osim ako od strane poslodavca odgovornoj osobi u pravnoj osobi nije izričito naloženo postupanje protivno obvezama iz ovog Kolektivnog ugovora.

Odgovorna osoba poslodavca za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu je neposredni rukovoditelj (ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, brigadir, poslovođa) koji rukovodi procesom rada, a iznimno inženjer gradilišta u slučaju da na gradilištu nisu raspoređeni spomenuti neposredni rukovoditelji.

Poslodavac je dužan internim aktom pobliže urediti ovlaštenja i odgovornost odgovornih osoba iz prethodnog stavka.

2. Prava i obveze povjerenika radnika za ZNR

Članak 10.

Kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za ZNR.

Kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika, izbor povjerenika radnika za ZNR provodi se na skupu radnika kojeg saziva poslodavac u skladu sa Zakonom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika, izbor povjerenika radnika za ZNR se provodi u skladu sa Zakonom o radu.

Ako je prema propisanim kriterijima kod poslodavca izabrano više povjerenika radnika za ZNR, oni između sebe biraju svog koordinatora.

Članak 11.

Poslodavac je obvezan, unaprijed i pravovremeno, savjetovati se s povjerenicima radnika za ZNR ili njihovim koordinatorom naročito o:

– donošenju Pravilnika i drugih akata poslodavca iz područja ZNR

– provođenju ZNR i poslovima ZNR (zapošljavanje stručnjaka ili povjeravanje poslova ovlaštenoj osobi)

– izradi procjene rizika te izmjenama, odnosno dopunama procjene rizika

– izboru radnika za pružanje prve pomoći i radnika za provođenje mjera zaštite od požara, evakuacije i spašavanja

– zaštiti i prevenciji od rizika na radu te sprječavanju i smanjivanju rizika

– sprječavanju nezgoda, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

– promjenama u procesu rada i tehnologiji

– planiranju i provođenju osposobljavanja iz zaštite na radu

– poboljšanju uvjeta rada te planiranju i uvođenju novih tehnologija

– utjecaju radnih uvjeta i radnog okoliša na sigurnost i zdravlje radnika

– izboru sredstava rada i osobne zaštitne opreme</