Sad je sigurno, kvote za zapošljavanje stranih radnika od 2021. se ukidaju

Sad je sigurno, ukidaju se godišnje kvote za zapošljavanje stranih radnika od 2021.

Hrvatski Sabor izglasao je novi Zakon o strancima te će od 1. siječnja 2021. godišnje kvote za zapošljavanje stranaca biti ukinute. Prema novom zakonu, Vlada više ne će donositi odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca pa će tako poslodavci biti dužni prije podnošenja zahtjeva za izdavanje radne i boravišne dozvole zatražiti provedbu testiranja tržišta rada od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i pozitivno mišljenje za zapošljavanje stranaca.

Najava ukidanja kvota za zapošljavanje stranaca

Možda već od ove godine ukidaju se kvote za zapošljavanje stranih radnika, a poslodavci će zapošljavati strane radnike po Slovenskom modelu. Od 2020. godine, poslodavac će morati prije zapošljavanja stranaca u svojoj tvrtki potražiti radnika na Zavodu za zapošljavanje, a ako radnika traženog profila nema, može uvesti radnu snagu iz trećih zemalja. Liberalniji uvoz radne snage iz trećih zemalja biti će reguliran novim Zakonom o strancima.

S obzirom da novi Zakon nije donesen u 2019. godini kada je najavljivan, Vlada je u ovoj godini donijela privremene kvote za zapošljavanje stranaca, a trenutno stanje kvota za zapošljavanje stranaca možete vidjeti ovdje: Stanje kvota radnih dozvola na dan 14.8.2020. Očekuje se da će novi model zapošljavanja stranaca zaživjeti do kraja 2020. godine ili početkom 2021. do kad bi se i HZZ trebao pripremiti za provedbu novog Zakona o strancima.

Izdavanje dozvola za rad i boravak

Dozvolu za boravak i rad moći će zatražiti samostalno državljanin treće zemlje i poslodavac. Kao i do sad, o izdavanju dozvole za boravak i rad odlučivat će MUP prema mjestu boravka stranca. Rješenje o izdavanju dozvole za rad i boravak biti će donijeto u roku od 10 dana, a dozvola će se izdati na vrijeme potrebno za obavljanje posla ili vrijeme na koje je sklopljen ugovor, a najduže na godinu dana.

Kod zapošljavanja radnika iz trećih zemalja moglo bi biti i malih poteškoća. Naime, ne će baš svaki zahtjev za uvoz radne snage biti odobren s obzirom da će uz zahtjev za izdavanje dozvole poslodavac biti dužan dostaviti i pozitivno mišljenje HZZ-a. Poslodavcima, koji uglavnom zapošljavaju sezonske radnike u poljoprivredi, to „pozitivno mišljenje“ HZZ-a ne će biti potrebno. Takvi sezonski radnici smjeti će raditi najduže tri mjeseca.

Pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Uvjet za zapošljavanje stranaca

Pozitivno mišljenje HZZ-a, koje se izdaje u roku od pet dana od predaje zahtjeva, biti će izdano ako poslodavac nema poreznog duga, platio je sve doprinose i sl. obaveze, te ako u zadnjih šest mjeseci ima najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno i puno radno vrijeme. Uz to, tvrtka u zadnjih 6 mjeseci treba imati promet od najmanje 70 000 kuna mjesečno, odnosno 100 000 kuna ako je riječ o poslodavcu obrtniku. Naravno, da bi dobio pozitivno mišljenje HZZ-a, poslodavac ne smije biti u postupku stečaja ili likvidacije. Protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak zbog neisplate plaće, niti smije biti pravomoćno osuđen zbog neisplate plaće.

Prije zahtjeva za pozitivno mišljenje HZZ-a poslodavac je dužan zatražiti HZZ i provedbu testiranja tržišta rada. Ako test pokaže da u evidenciji nezaposlenih nema raspoložive radne snage koju poslodavac zahtjeva, može zatražiti pozitivno mišljenje HZZ-a.

Za neka zanimanja ne će biti potrebno istraživanje. Kako se navodi zakonskim prijedlogom, Upravno vijeće HZZ-a na temelju stanja na tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potreba pojedinih gospodarskih djelatnosti“ može donijeti odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti test tržišta.